FCA

Federació Catalana d'Aikido

Avda. Rafael Casanova ,42  08206 Sabadell

fedecataikido@gmail.com

A 1 d'abril de 2019 som:

Dojos adherits: 14
Instructors adherits: 18
Inscrits federats: 182

Estatuts Federació Catalana d'Aikido

Capítol I. La denominació, els fins i el domicili

Article 1

1. La Federació Catalana d’Aikido, constituïda en data 24 de febrer de 2017, es una federació d’àmbit cultural que aspira a la cohesió, integració i representació de totes les entitats de practicants d’Aikido de Catalunya, i en conseqüència esdevé una entitat privada d’interès públic i social, sense afany de lucre, que te per objectiu la promoció, la difusió i la pràctica de l’Aikido com a activitat física per a la salut, el benestar i forma de cultura dels seus practicants dins l’àmbit territorial de Catalunya, i que regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.

2. La Federació Catalana d’Aikido està constituïda per dojos, clubs, associacions, entitats públiques o privades, i agrupacions de practicants, esportistes, professors, instructors o tècnics, que entre llurs finalitats incloguin la pràctica i la difusió de l’Aikido com a un sol tronc vertebrat per diferents modalitats pràctiques.

3. Els principis rectors d’aquesta Federació son: el respecte, la pluralitat, la integritat i honestedat dels seus membres, la manca de discriminació de cap tipus, la col·laboració i cooperació entre totes les persones físiques representants de les seves entitats jurídiques que en formen part, el treball en comú, la legalitat i la transparència del seus actes, i la igualtat d’oportunitats de tots els seus membres.

4. La Federació Catalana d’Aikido gaudeix de personalitat jurídica pròpia, amb plena capacitat d’obrar i actuar per al compliment dels seus objectius i de les seves finalitats.

 

Article 2

1. Els fins de la Federació Catalana d’Aikido entre les entitats numeraries afiliades serà la de coordinar i establir polítiques de desenvolupament d’interessos comuns, com ara:

     a. El foment i la difusió de l’Aikido, la pràctica efectiva, la filosofia i la cultura de la seva diversitat per qualsevol mitja tècnic, escrit, gràfic o

         audiovisual.

     b. La cohesió de totes les entitats d’Aikido, amb caràcter inclusiu i sense discriminació per raons del seu llinatge tècnic en l’àmbit territorial de

         Catalunya.

     c. Foment interdisciplinari entre les diferents entitats que en formen part per tal de facilitar trobades tècniques, seminaris, fòrums, convencions o

         conferencies de caràcter tècnic, formatiu o de difusió de l’Aikido.

     d. Treballar activament per tal que tots els instructors d’Aikido i els seus ajudants, en el marc de les respectives entitats, adquireixin les

         acreditacions professionals adients i/o el accés als cursos de formació oficials d’acord amb la normativa actual.

     e. La evolució futura cap a un model d’entitat esportiva amb els mateixos fins perseguits en aquest article d’acord amb la legislació vigent.

2. Per aconseguir les seves finalitats, la Federació Catalana d’Aikido, en desenvolupament dels objectius previstos a l’article 2, realitza les funcions següents:

     a. La planificació, promoció, gestió, direcció, regulació, coordinació, organització i tutela, dins les seves competències, de les activitats pròpies

         de les entitats practicants d’Aikido i llurs practicants dins el territori de Catalunya i d’acord amb l’ordenament jurídic català.

     b. La Federació Catalana d’Aikido vetllarà per tal que qualsevol Dojo, club, associació o entitat de qualsevol tipus sigui un orgull per la pròpia

         Federació. La promoció de llurs sentit de pertinença es la salvaguarda dels valors, il·lusió i raó de ser d’aquesta federació, que fomentarà un

         esperit d’integració front la distancia als interessos personals o el protagonisme mal entès que ha predominat fins ara al sector. Per a tal fi, es

         crearà una comissió d’estudi que proposi un codi ètic propi que representi els interessos de la Federació Catalana d’Aikido en el territori de

         Catalunya.

     c. Totes les entitats federades son iguals davant la Federació Catalana d’Aikido, amb el mateixos drets i obligacions ates el capítol II d’aquest

         estatut. El respecte mutu, la unió i l’harmonia esdevenen el compromís de pertinença en la relació i la comunicació entre tots els que en

        formen part.

     d. La quota d’adhesió d’entitats a la Federació Catalana d’Aikido serà la que correspongui segons es determini per la Junta Directiva i aprovada

         en Assemblea General.

     e. La quota de la llicencia Federativa per a instructors, professors i tècnics, mitjançant les seves respectives entitats, serà la que correspongui

         segons es determini per la Junta Directiva i aprovada en Assemblea General.

     f. La quota de la llicencia Federativa per a practicants d’Aikido, siguin esportistes o no, mitjançant les seves respectives entitats, serà la que

        correspongui segons es determini per la Junta Directiva i aprovada en Assemblea General.

     g. La Federació Catalana d’Aikido fomentarà i si escau establirà llaços de comunicació amb aquelles altres entitats ja existents que no en vulguin

         formar part de la nostra entitat i, si escau, traçarà ponts de treball comú per a la promoció de l’Aikido i els seus practicants en el territori de

         Catalunya o fora d’aquest territori.

    h. La creació d’una comissió de treball, amb caràcter permanent, per a la difusió i comunicació corporatius, que elabori plans de creixement i de

        integració de noves estructures. D’aquesta comissió de treball esdevindrà un únic Portaveu de la Federació Catalana d’Aikido a tots els

        efectes.

     i. Formalitzar convenis mutualistes, d’assegurances, i d’assessoria fiscal i laboral per als Dojos, clubs, associacions, entitats i els seus

        practicants, instructors, professors, i tècnics.

     j. Constitució d’una oficina d’atenció i informació als federats en general.

     k. Formalització d’un fons tècnic i formatiu.

     l. La creació d’una escola de formació que determini el currículum i les vies d’accés als diferents graus de reconeixement tècnic, amb

        observança del respecte adient vers les diferents modalitats pròpies de l’Aikido. Aquest òrgan ha d’esdevindre no solament pioner sinó que

        també referencial i reconegut internacionalment. L’escola Formativa també crearà i mantindrà un fons tècnic de caràcter bibliogràfic i

        videogràfic.

   m. Creació d’un Cos Tècnic Federatiu únic, constituït per tants instructors d’Aikido com en vulguin formar part, i que esdevingui la avantguarda

        de l’ensenyança, la divulgació i el foment de l’Aikido a tot el territori català.

    n. En el plaç màxim d’un any la creació d’una secció tècnica esportiva dintre el cos de la Federació Catalana d’Aikido.

 

Article 3

1. El domicili de la Federació Catalana d’Aikido s’estableix a l’Avinguda Rafael Casanovas número 42 de Sabadell amb codi postal número 08206

     1.2. La Federació Catalana d’Aikido podrà obrir oficines de gestió i/o administració fora del domicili social, per acord de la Junta directiva, a l’efecte de facilitar l’activitat federativa en el territori.

2. Les funcions de la federació Catalana d’Aikido s’exerceixen majoritàriament a Catalunya, podent mantenir relacions amb altres entitats que persegueixin la promoció, l’ensenyança i el foment de l’Aikido en qualsevol de les variants possibles, dintre o fora del territori de Catalunya.

3. La Federació Catalana d’Aikido podrà concertar convenis de col·laboració o cooperació amb entitats esportives publiques o privades dintre o fora de l’àmbit territorial de Catalunya per a la consecució de llurs fins i el desenvolupament d’esdeveniments comuns propis de l’Aikido.

4. El català, com a llengua pròpia i oficial de Catalunya, ho es també de la Federació Catalana d’Aikido.

5. Les normes i reglaments de la Federació Catalana d’Aikido només són aplicables a la Federació Catalana d’Aikido i, si escau, a les entitats afiliades respecte de les seves relacions amb la Federació Catalana d’Aikido.

 

Capítol II. Els membres de la Federació Catalana d’Aikido, els seus drets i les seves obligacions

Article 4

Poden formar part com a membres numeraris de la Federació Catalana d’Aikido les persones jurídiques que, de manera lliure i voluntària, així ho decideixín sempre que entre les seves finalitats estigui la pràctica de l’Aikido, i que havent sol·licitat la seva afiliació hagin estat admeses per la Junta Directiva.

 

Secció Primera. Les persones jurídiques:

1. Les entitats que vulguin afiliar-se a la Federació Catalana d’Aikido, han de formalitzar el model de sol·licitud que la Federació els hi facilitarà; designar un representant; i pagar la quota d’afiliació que estigui establerta. La sol·licitud d’ingrés ha de ser acordada per l’òrgan competent.

2. Les normes per les quals es regula la persona jurídica en qüestió no han d’excloure la possibilitat de formar part d’una federació.

3. La decisió adoptada serà comunicada en un termini no superior a 15 dies hàbils després d’haver-se pres l’acord.

4. Si l’acord és denegatori la Junta Directiva notificarà també, en la comunicació abans citada, la forma de devolució de la quota d’afiliació que s’hagi abonat.

5. Si l’acord es estimatori, el termini mínim d’un any d’afiliació, a efectes de poder formar part de l’Assemblea General, comptarà des del moment de la presentació de la sol·licitud.

6. Des del moment de la presentació de la sol·licitud fins a la data en que es prengui l’acord per part de la Junta Directiva respecte d’aquesta petició, l’entitat no tindrà en cap cas la consideració d’afiliada.

7. La pèrdua de la condició de entitat membre afiliada de les persones jurídiques es produirà per causes següents:

      a. Per voluntat pròpia, comunicada per escrit i signada pel seu representant.

      b. Per extinció o dissolució de l’entitat afiliada.

      c. Per la revocació del seu reconeixement legal.

      d. Per resolució judicial

      e. Per acord adoptat en matèria disciplinaria per l’òrgan competent d’aquesta Federació.

      f. Per manca de pagament de les quotes a que estigui obligat fer front, previ requeriment a l’efecte de fer efectiu l’ingrés en un termini no

          superior a 15 dies hàbils.

      g. Per qualsevol altre causa prevista a l’ordenament jurídic vigent.

 

Secció Segona. Els practicants, Tècnics, Professors, instructors i llurs ajudants:

1. Els practicants

a. Poden ser membres practicants de la Federació Catalana d’Aikido les persones físiques que, de forma voluntària, sol·licitin la llicencia federativa d’Aikido.

b. La petició de subscripció s’haurà de formular a través d’una entitat numeraria afiliada a la Federació Catalana d’Aikido mitjançant el document o sistema que la Federació facilitarà per aquest efecte.

c. El tècnic, professor, instructor, i els seus ajudants, practicant, esportista o no, romandrà vinculat a l’entitat durant la vigència de la filiació i sempre que pertanyin a alguna entitat també afiliada.

 

2. Els Tècnics, Professors, Instructors i els seus ajudants

a. Els Tècnics Federatius són les persones físiques que, en possessió del títol oficial de Técnic Esportiu, hagin solicitat la corresponent llicencia federativa mitjançant una entitat afiliada, i sol·licitat el grau de Tècnic de la Federació Catalana d’Aikido mitjançant el document adient que disposarà aquesta Federació. Disposen de la capacitat per encarregar-se de la formació, preparació i direcció tècnica de l’Aikido en el si de la Federació Catalana d’Aikido. Disposen de capacitat formativa en els apartats tècnics específics dels currículums a CIATE i Tècnic Esportiu  que promogui aquesta federació, fins a un grau igual al propi segons la seva titulació oficial. La seva capacitat avaluativa en el marc federatiu restarà sotmesa al punts b) i c) d’aquest apartat. Per accedir a la formació de Tècnic s’haurà de tenir reconegut el grau d’Aikido mínim que estableixi l’ordenament jurídic.

b. Els Professors Federatius són les persones físiques que, sense perjudici de la possessió del títol oficial adient, adquireixin el grau en Aikido de Sandan i següents reconegut per aquesta Federació en el marc de la seva pròpia evolució, i que hagin solicitat la corresponent llicencia federativa mitjançant una entitat afiliada  i sol·licitat el grau de Professor de la Federació Catalana d’Aikido. Disposen de la capacitat formativa per encarregar-se de la formació, preparació, direcció tècnica i avaluativa de l’Aikido fins a dos graus per sota del propi en el si de la Federació Catalana d’Aikido.

c. Els instructors Federatius són les persones físiques que, sense perjudici de la possessió del títol oficial adient, adquireixin el grau en Aikido de Shodan i/o Nidan, reconegut per aquesta Federació en el marc de la seva pròpia evolució, i que hagin solicitat la corresponent llicencia federativa mitjançant una entitat afiliada i sol·licitat el grau d’instructor de la Federació Catalana d’Aikido. Disposen de la capacitat formativa per encarregar-se de la formació, preparació i direcció tècnica de l’Aikido fins al grau de tercer i primer Kyu respectivament en el si de la Federació Catalana d’Aikido.

d. Els ajudants a Tècnic, Professor i/o instructor Federatius són les persones físiques que, en possessió del títol oficial en CIATE, adquireixin el grau en Aikido de 3 Kyu, reconegut per aquesta Federació en el marc de la seva pròpia evolució, i que hagin solicitat la corresponent llicencia federativa mitjançant una entitat afiliada i sol·licitat el grau corresponent de la Federació Catalana d’Aikido mitjançant el document adient que disposarà aquesta Federació. Disposen de la capacitat suficient per prestar ajuda formativa a tècnics, professors i instructors en la preparació i direcció tècnica de l’Aikido en el si de la Federació Catalana d’Aikido.

 

Article 5

1. Són drets de les entitats afiliades a la Federació Catalana d’Aikido i llurs afiliats:

      1.1. Assistir amb veu mitjançant els seus representants a les reunions de l’Assemblea General.

      1.2. Exposar a l'Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de la Federació Catalana

             d’Aikido i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.

     1.3. Ésser escoltats prèviament a l'adopció de mesures disciplinàries.

     1.4. Rebre informació sobre les activitats de la Federació Catalana d’Aikido.

     1.5. Fer ús dels serveis comuns que la Federació Catalana d’Aikido estableixi o tingui a la seva disposició.

     1.6. Formar part dels grups de treball o comissions que s’estableixin.

     1.7. Posseir un exemplar dels estatuts.

     1.8. Consultar els llibres de la Federació Catalana d’Aikido.

2. Són drets de les entitats amb tres anys o més d’afiliació continuada a la Federació Catalana d’Aikido, a més dels anteriors:

     2.1.  Assistir amb veu i vot mitjançant els seus representats a les reunions de l’Assemblea General.

     2.2.  Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.

     2.3.  Exercir la representació federativa que se'ls confereixi en cada cas.

     2.4.  Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i en les activitats de la Federació Catalana d’Aikido, d'acord amb les normes legals i

             estatutàries.

     2.5. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l'administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de la Federació Catalana d’Aikido.

 

Article 6

Són deures de les entitats afiliades a la Federació Catalana d’Aikido i llurs afiliats:

1. Comprometre's amb les finalitats de la Federació Catalana d’Aikido i participar activament per assolir-les.

2. Contribuir al sosteniment de la Federació Catalana d’Aikido amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d'acord amb aquests.

3. Complir la resta d'obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.

4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de la Federació Catalana d’Aikido.

 

Article 7

Són causes per ser donat de baixa de la Federació Catalana d’Aikido:

1. Que ho decideixi l’entitat interessada, que ha de comunicar per escrit la seva decisió a la Junta Directiva.

2. Per no satisfer les quotes fixades per la seva afiliació, previ requeriment a l’efecte de fer efectiu l’ingrés en un termini no superior a 15 dies.

3. No complir les obligacions estatutàries.

4. Per expiració del termini de la seva afiliació, sempre que no es renovi dins el termini de dos mesos comptadors a partir de la data d’expiració.

5. Per acord adoptat en matèria disciplinaria federativa, per l’òrgan competent.

6. Per qualsevol altre causa prevista a l’ordenament jurídic.

 

Capítol III. L'Assemblea General

Article 8

1. L'Assemblea General és l'òrgan sobirà de la Federació Catalana d’Aikido; els seus membres resulten de la representació de les diferents entitas afiliades i en formen part per dret propi i irrenunciable.

2. Els membres de la Federació Catalana d’Aikido, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l'Assemblea.

3. Tots els membres queden subjectes als acords de l'Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s'han abstingut de votar.

 

Article 9

L'Assemblea General té les facultats següents:

a) Aprovar, si escau, la gestió de l’òrgan de govern, el pressupost i els comptes anuals.

b) Elegir i separar els membres de l'òrgan de govern i controlar-ne l'activitat.

c) Modificar els estatuts.

d) Acordar la forma i l’import de les contribucions al finançament de la Federació Catalana d’Aikido o al pagament de les seves despeses, incloent-hi les aportacions al patrimoni de la Federació Catalana d’Aikido.

e) Acordar la transformació, la fusió, l’escissió o la dissolució de la Federació Catalana d’Aikido.

f) Acordar l’ingrés i la baixa en confederacions.

g) Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.

h) Aprovar el reglament de règim intern i les seves modificacions.

i) Conèixer les sol·licituds presentades per a ésser entitat federada, i també les altes i les baixes d'entitats federades per una raó diferent de la separació definitiva.

j) Ratificar, si escau, la baixa disciplinària i les altres sancions imposades per la Junta Directiva per faltes molt greus.

k) Resoldre sobre les qüestions que no estiguin expressament atribuïdes a cap altre òrgan de la Federació Catalana d’Aikido.

 

Article 10

1. L'Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l'any, dins els sis mesos següents a la data de tancament de l’exercici econòmic.

2. L'òrgan de govern pot convocar l'assemblea general amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un 10 % dels afiliats; en aquest cas, l'assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.

 

Article 11

1. L'Assemblea és convocada per l'òrgan de govern mitjançant una convocatòria que ha de contenir, com a mínim, l'ordre del dia, el lloc, la data i l'hora de la reunió.

2. La convocatòria s'ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili que consti en la relació actualitzada de afiliats que ha de tenir la Federació Catalana d’Aikido.

3. Les reunions de l'Assemblea General, les presideix el president de la Federació Catalana d’Aikido. Si no hi és, l'han de substituir, successivament, el vicepresident o el vocal de més edat de la Junta. Hi ha d'actuar com a secretari qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.

4. El secretari redacta l'acta de cada reunió, que ha de signar junt amb el president, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista dels assistents.

Al començament de cada reunió de l'Assemblea General es llegeix l'acta de la sessió anterior a fi que s'aprovi o s'esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l'acta i qualsevol altra documentació ha d'estar a disposició dels afiliats al local social.

 

Article 12

1. L'Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de afiliats presents o representats.

2. El 10 % dels afiliats poden sol·licitar a l'òrgan de govern la inclusió en l'ordre del dia d'un o més assumptes per tractar. En el cas que ja s'hagi convocat l'Assemblea, poden fer-ho dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data en què aquest òrgan s’ha de reunir. L’assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l'ordre del dia, llevat que s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d’una nova assemblea general.

 

Article 13

1. En les reunions de l'Assemblea General, correspon un vot a cada representant de entitat afiliada a la Federació Catalana d’Aikido.

2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels afiliats presents o representats.

3. Per adoptar acords sobre la modificació dels estatuts, la dissolució de la Federació Catalana d’Aikido, la constitució d'una confederació amb altres federacions similars o la integració en una de ja existent, i la disposició o alienació de béns, es requereix una majoria qualificada dels afiliats presents o representats (els vots afirmatius superen la meitat dels emesos). En qualsevol cas, l'elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria simple o relativa dels afiliats presents o representats (més vots a favor que en contra).

4. Les candidatures que es presenten formalment tenen dret a una còpia de la llista d’entitats afiliades i dels seus domicilis i adreces de correu electrònic, sempre que els afiliats ho autoritzin expressament.

 

Capítol IV. La Junta Directiva

Article 14

1. La Junta Directiva regeix, administra i representa la Federació Catalana d’Aikido. Componen aquest òrgan el president, el vicepresident si escau, el secretari, el tresorer i els vocals si escauen, càrrecs que han de ser exercits per persones diferents.

2. L'elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser representants de les entitats afiliades i majors d’edat, es fa per votació de l'Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d'haver acceptat el càrrec.

3. El nomenament i el cessament dels càrrecs s’han de comunicar al Registre d’entitats mitjançant un certificat, emès pel secretari sortint amb el vistiplau del president sortint, que ha d’incloure també l’acceptació del nou president i del nou secretari.

4. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec gratuïtament.

 

Article 15

1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de cinc anys, sense perjudici que puguin ser reelegits.

2. El cessament dels càrrecs abans d'extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:

     a) mort o declaració d’absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas de les jurídiques

     b) incapacitat o inhabilitació

     c) renúncia notificada a l’òrgan de govern

     d) separació acordada per l’assemblea general

     e) qualsevol altra que estableixin la llei o els estatuts.

3. Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s'han de cobrir en la primera reunió de l'Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de la Federació Catalana d’Aikido pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.

 

Article 16

1. La Junta Directiva té les facultats següents:

     a) Representar, dirigir i administrar la Federació Catalana d’Aikido de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les

         decisions preses per l'Assemblea General, d'acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.

     b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d'accions legals i

         interposar els recursos pertinents.

     c) Proposar a l'Assemblea General la defensa dels interessos de la Federació Catalana d’Aikido.

     d) Proposar a l'Assemblea General la defensa de l'establiment de les quotes que els membres de la Federació Catalana d’Aikido han de satisfer.

     e) Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s'hi adoptin.

      f) Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de

         l'exercici següent.

     g) Contractar els empleats que la Federació Catalana d’Aikido pugui tenir.

     h) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.

      i) Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de la Federació Catalana d’Aikido, i autoritzar els actes que

         aquests grups projectin dur a terme.

      j) Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s'hagin d'encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.

     k) Dur a terme les gestions necessàries davant d'organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:

             - subvencions o altres ajuts

             - l'ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un centre de recuperació ciutadana

      l) Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvis a qualsevol establiment de crèdit o d'estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La

         disposició dels fons es determina a l'article 29. Aquesta funció es pot delegar, mitjançant acta de junta directiva i el corresponent certificat, al

         tresorer.

     m) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General.

     n) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d'una manera específica a algun altre òrgan de govern de la Federació Catalana d’Aikido o

         que li hagi estat delegada expressament.

 

Article 17

1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel president o per la persona que el substitueixi, s'ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, que en cap cas no pot ser inferior a una vegada cada trimestre.

2. S'ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president o bé si ho sol·licita un terç dels membres que la componen.

 

Article 18

1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un dels seus membres.

2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se'n. L'assistència del president o del secretari o de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre.

3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.

 

Article 19

1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços del seus membres.

2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.

3. No són delegables la formulació dels comptes ni els actes que hagin de ser autoritzats o aprovats per l’Assemblea General.

 

Article 20

Els acords de la Junta Directiva s'han de fer constar en el llibre d'actes i han de ser signats pel secretari i el president. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s'ha de llegir l'acta de la sessió anterior perquè s'aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

 

Capítol V. La presidència i la vicepresidència

Article 21

1. Són pròpies del president les funcions següents:

     a) Dirigir i representar legalment la Federació Catalana d’Aikido, per delegació de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.

     b) Presidir i dirigir els debats, tant de l'Assemblea General com de la Junta Directiva.

     c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat.

     d) Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.

     e) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de la Federació Catalana d’Aikido.

      f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l'Assemblea General o la Junta Directiva.

2. El president és substituït, en cas d'absència o malaltia, pel vicepresident —si n’hi ha— o el vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.

 

Capítol VI. La tresoreria i la secretaria

Article 22

El tresorer té com a funció la custòdia i el control dels recursos de la Federació Catalana d’Aikido, com també l'elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han de ser visades prèviament pel president, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d'estalvi.

 

Article 23

El secretari ha de custodiar la documentació de la Federació Catalana d’Aikido, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l'Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de afiliats.

 

Capítol VII. Les comissions o grups de treball

Article 24

La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l'han de plantejar els membres de la Federació Catalana d’Aikido que vulguin formar-los, que n'han d'assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.

La Junta Directiva s'ha de preocupar d'analitzar les diferents comissions o grups de treball, els encarregats dels quals li han de presentar un cop al mes un informe detallat de les seves actuacions.

 

Capítol VIII. El règim econòmic

Article 25

Els recursos econòmics de la Federació Catalana d’Aikido es nodreixen de:

a) les quotes que fixa l'Assemblea General per als seus membres

b) les subvencions oficials o particulars

c) les donacions, les herències o els llegats

d) les rendes del patrimoni mateix o bé d'altres ingressos que puguin obtenir-se

 

Article 26

Tots els membres de la Federació Catalana d’Aikido tenen l'obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l'Assemblea General a proposta de la Junta Directiva.

L'Assemblea General pot establir quotes d'ingrés, quotes periòdiques mensuals —que s'han d’abonar per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva— i quotes extraordinàries.

 

Article 27

L'exercici econòmic coincideix amb l'any natural i queda tancat el 31 de desembre.

 

Article 28

En els comptes corrents o llibretes d'estalvis obertes en establiments de crèdit o d'estalvi, hi han de figurar les signatures del president, el tresorer i el secretari, llevat que per Junta Directiva es delegui aquesta funció exclusivament en el Tresorer de l’entitat mitjançant Acta i certificat d’atorgació d’aquesta funció.

Per poder disposar dels fons n'hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del tresorer o bé la del president, llevat que per Junta Directiva es delegui aquesta funció exclusivament en el Tresorer de l’entitat mitjançant Acta i certificat d’atorgació d’aquesta funció.

 

Capítol IX. El règim disciplinari

Article 29

L'òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels afiliats.

Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d'una amonestació fins a l’expulsió de la Federació Catalana d’Aikido, segons el que estableixi el reglament intern.

El procediment sancionador s'inicia d'ofici o bé com a conseqüència d'una denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l'expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, l'adopta aquest òrgan de govern també dins d'un període de 15 dies.

Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades poden sol·licitar-ne la ratificació davant la primera assemblea general que tingui lloc.

 

Capítol X. La dissolució

Article 30

La Federació Catalana d’Aikido pot ser dissolta si ho acorda l'Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.

 

Article 31

1. Un cop acordada la dissolució, l'Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de la Federació Catalana d’Aikido, com a la finalitat, l'extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.

2. L'Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.

3. Els membres de la Federació Catalana d’Aikido estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.

4. El romanent net que resulti de la liquidació s'ha de lliurar directament a l'entitat pública o privada sense afany de lucre que, en l'àmbit territorial d'actuació de la Federació Catalana d’Aikido, hagi destacat més en la seva activitat a favor d'obres benèfiques.

5. Les funcions de liquidació i d'execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d'aquest mateix article, són competència de la Junta Directiva si l'Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada a aquest efecte.

 

© Copyright 2017

Federació Catalana d'Aikido

Tel.

fedecataikido@gmail.com

https://www.facebook.com/federaciocatalanaaikido/