FCA

Federació Catalana d'Aikido

Avda. Rafael Casanova ,42  08206 Sabadell

fedecataikido@gmail.com

A 1 d'abril de 2019 som:

Dojos adherits: 14
Instructors adherits: 18
Inscrits federats: 182

Documents propis de la FCA

Pasa el ratolí pel damunt de "Full imprimible" o "Formulari Online" i et portarà directament a la opció escollida

 

1.- Base Fundacional

2.- Estatuts

3.- Llistat de Preus i passarel·la pagament d'Adhesions de Dojos, Senseis/Instructors i Llicencies Federatives

4.- Adhesió Entitat/Dojo

5.- Adhesió Sensei/Instructor

6.- Llicencia Federativa

 

Legislació d'esports, nacional i de la CCAA de Catalunya aplicable a l'Aikido

- Real Decreto 737/2015, de 31 de julio, por el que se modifican los anexos que establecen los requisitos de titulación del profesorado de los módulos de enseñanza deportiva de diversos reales decretos de títulos de Técnico Deportivo.

- LLEI 7/2015, del 14 de maig, de modificació de la Llei 3/2008, de l'exercici de les professions de l'esport.

- Resolución de 12 de mayo de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se modifica la de 23 de abril de 2014, por la que se publica el plan formativo de la especialidad deportiva de aikido

- Resolución 23 de abril de 2014 por la que se publica el contenido formativo de la especialidad deportiva de Aikido

- Orden ECD/158/2014, de 5 de febrero, por la que se regulan los aspectos curriculares, los requisitos generales y los efectos de las actividades de formación deportiva, a los que se refiere la disposición transitoria primera del Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre.

- Orden EDU/3186/2010, de 7 de diciembre, por la que se regulan los aspectos curriculares, los requisitos generales y los efectos de las actividades de formación deportiva, a los que se refiere la disposición transitoria primera del Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre.

- DECRET58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya.

- Resolución 16 de octubre de 2009 por la que se establecen las condiciones de incorporación a las formaciones previstas en la Orden ECD/3310/2002, de 16 de diciembre, acreditando determinadas formaciones de Judo y Deportes Asociados

- LLEI 3/2008, de 23 d'abril, de l'exercici de les professions de l'esport.

- REIAL DECRET 1363/2007, de 24 d’octubre de 2007, pel qual s’estableix l’ordenació general dels ensenyaments esportius de règim especial.

- ORDEN ECD/3310/2002, de 16 de diciembre, por la que se regulan los aspectos curriculares, los requisitos generales y los efectos de la formación en materia deportiva, a los que se refiere la disposición transitoria primera del Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre.

- Ley 10/1990 de 15 de octubre del Deporte

© Copyright 2017

Federació Catalana d'Aikido

Tel.

fedecataikido@gmail.com

https://www.facebook.com/federaciocatalanaaikido/