FCA

Federació Catalana d'Aikido

Avda. Rafael Casanova ,42  08206 Sabadell

fedecataikido@gmail.com

A 1 d'abril de 2019 som:

Dojos adherits: 14
Instructors adherits: 18
Inscrits federats: 182

Base Fundacional

Exposició de motius

L’Aikido a Catalunya es troba en una etapa de transició a un estat diferent del representat per les associacions i/o federacions d’abast nacional, i camina cap a una nova forma d’unió i harmonia expressat com a una federació pròpia, amb nom propi i que inclogui totes les formes tècniques resultants de l’Aikido fundat per Morihei Ueshiba. Amb tot, en aquest document de base fundacional es palès que creix un sentiment de evolució a un estat més adult de concepció. Amb aquest document, que totes les entitats ingressants han de signar com a compromís de fidelització, la dispersió dels referents i els aikidoques en general toca a la seva fi, sense exclusions per cap raó de ser, i evitant les antigues ferides de confrontacions egocentristes que tan mal han fet a la unitat del nostre comú denominador. En lo personal, hom pot defensar postures i mantenir discrepàncies però, en lo referent a l’Aikido, estem destinats a entendre’ns o be acceptar el fracàs i la nostre més íntima i inefable derrota interior. El Tatami es una cosa, i una altre molt diferent la pàgina organitzacional, en la que hom es igual per raó de ser un caminant a la via de l’Aikido. L’amplia diversitat de línies d’estudi no pot ser mai un obstacle, sinó que ens ha de reforçar a tots amb la riquesa de la pròpia excel·lència d’un treball únic, desenvolupat en les diferents fases vitals del fundador.

 

Malgrat això, no es pot concebre el creixement sense un esforç últim de vèncer els lligams naturals que tots els practicants d’Aikido tenen respecte de les seves organitzacions primigènies i, fins i tot, de la figura del Sensei que moltes vegades es considera part inalienable de l’estudiant, quan en realitat no es més que un guia de l’estudiant en una via d’ús comú de la que ni tant sols el fundador va gosar mai d’atribuir-se propietat o invenció. Això implica que el que s’aconsegueix amb aquesta base fundacional es i serà fruit de la disposició, la entrega, la inversió de recursos i la presa de decisions que al final faran responsable aquesta entitat davant la comunitat d’Aikido nacional i internacional.

 

La sinergia humana crea moments en els que avançar en una direcció o en una altre pot plantejar reptes desiguals, la Base fundacional d’aquesta entitat ha de servir per tal que sempre es desenvolupin en una mateixa direcció: endavant! Aquesta base fundacional materialitza una bona oportunitat de posar en marxa noves idees i fer que les coses passin de debò, sempre amb el màxim respecte amb totes les organitzacions a les que com a aikidoques pertanyem, i per tant sense perjudici de que continuem pertanyent.

 

Principis Integradors

La Federació Catalana d’Aikido es fonamenta sobre uns principis bàsics que esdevenen una solida base fundacional de consens perpetu. Aquests son:

 

1.- Respecte

2.- Pluralitat

3.- Integritat i honestedat

4.- No discriminació per raó de llinatge

5.- Manca d’ànim de lucre

6.- Col·laboració i Cooperació

7.- Treball comú

8.- Legalitat i transparència

9.- Igualtat d’oportunitats

 

Aquests principis integradors adquireixen caràcter d’irrenunciables i inalienables, motiu pel qual, qualsevol pressa de decisions es fa sota aquests principis. Hom signant haurà d’acceptar-los amb naturalesa per acondicionar-se a aquesta aposta de convivència en harmonia a l’Aikido català.

 

Per evitar caure en els mateixos errors que han fet defallir els principis de unió i harmonia que promulga l’Aikido en el seu nom, hom firmant d’aquesta base fundacional haurà d’afrontar l’assumpció d’aquests principis amb total llibertat, compromís, honestedat, honorabilitat, i treballar per a la consecució dels fins de l’entitat.

 

Articulat fundacional

 

1.- La Federació Catalana d’Aikido (FCA)

Es i serà sempre una entitat amb capacitat ètica, moral i jurídica pròpia, tal i com recullen els nostres estatuts, per a la consecució d’uns objectius determinats estatutàriament.

 

Hom signant accepta que aquesta entitat s’ajustarà sempre a la realitat legal de l’Aikido al territori de Catalunya. En l’actualitat l’Aikido es recollit a la llei d’esports i per tant es reconegut com a una modalitat esportiva amb tots els drets i obligacions que això signifiqui. Si res no canvia en aquest sentit, l’objectiu més ambiciós de la Federació Catalana d’Aikido serà el passi del Registre d’Entitats Culturals al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya quan l’entitat esdevingui representant real de tot l’Aikido a Catalunya.

 

2.- La Formació de Tècnics Esportius

La formació d’un Tècnic Esportiu consta de dos parts, una específica i una comuna. L’específica la determina la Federació que proposa el curs i la comuna la determina l’Escola Catalana de l’Esport. Les titulacions oficials de Tècnic Esportiu en Aikido es troben en fase Transitòria, lo que vol dir que els currículums de formació actuals seran revisats abans de passar a la fase definitiva que permeti l’obtenció real d’un títol oficial. Això vol dir que a hores d’ara, cap Tècnic Esportiu d’Aikido te cap títol oficial, sinó que en disposen d’una acreditació transitòria d’haver passat els requisits legals per a obtenir-lo. Qualsevol, de forma lliure, pot inscriure’s a un curs de formació en la part comuna, tant en una escola privada com en l’Escola Catalana de l’Esport.

 

La Federació Catalana d’Aikido crearà un currículum ajustat al decret legislatiu actual per a la part especifica, i treballarà per a que l’administració el reconegui. L’objectiu en aquest sentit es clar: que tots els instructors que ho desitgin puguin accedir al grau de Tècnic Esportiu amb l’observança dels requisits d’accés imposats per la llei de l’esport en aquest sentit.

 

Si imperés la necessitat legal, per tal que aquest currículum formatiu en matèria d’esports sigui reconegut com a oficial, la Federació Catalana d’Aikido crearà una secció esportiva dintre de la entitat. Aquesta secció tindrà per objectiu garantir que l’entitat pugui operar en l’àmbit d’esports i la creació d’un currículum de formació legal propi.

 

Com a primer pas cap a la formació esportiva de l’aikidoka, la Federació Catalana d’Aikido fomentarà un curs especial de CIATE a partir de 3 Kyu, d’acord amb la legislació vigent, per tal de dotar de cobertura legal aquells que volen auxiliar els Tècnics Esportius en les seves funcions.

 

3.- “Dojo Central”

La Federació Catalana d’Aikido, creada en el marc del registre de cultura, pot esdevindré per a tots els que vulguin en “Dojo Central” front d’altres entitats. La nostre federació pot decidir afiliar-se a aquelles altres entitats, esportives o culturals, existents actualment, tant d’abast autonòmic, com estatal o internacional, com a membre de ple dret. Entre aquestes possibilitats es troba la RFJYDA, la qual es l’única entitat actual a l’estat Espanyol capaç d’oferir titulacions oficials en materia d’esports.

 

4.- Els preus d’afiliacio a la Federació Catalana d’Aikido

L’Alta federativa de Dojo, Club, Associació i Entitats públiques o privades es determinarà per la Junta Directiva en el marc dels nostres estatuts i amb l’observança dels nostres principis bàsics. El representant de la entitat adherida serà escollit per la seva pròpia entitat.

 

L’Alta d’Instructors, Professors, Tècnics i Practicants tindrà el cost anual que es determini per la Junta Directiva.

 

La afiliació cobrirà convenis amb assegurances i mutualitats d’acord amb el nostre  principi bàsic de legalitat.

 

5.- La gestió de la Federació Catalana d’Aikido

La gestió de la Federació Catalana d’Aikido es realitza per un mínim de tres entitats, representades per un màxim dues persones, escollides per cadascuna de les entitats signants, i que aquí esdevenen en President, Secretari, Tresorer i tants vocals com s’estimi oportú. El període de representació es de 5 anys a partir de la seva fundació, i amb caràcter de renovable tants cops com l’Assemblea General consideri oportú.

 

El membres de la Junta Directiva han de ser capaços d’entregar part del seu temps personal a la gestió de l’entitat, tràmits, documentació, i reunions amb qui calgui per a la defensa dels interessos comuns. A més, es comprometen a assistir-hi a tantes reunions ordinàries com es determini estatutàriament.

 

6.- Comissions de treball

La seva creació per part de la Junta Directiva respon a la obligació estatutària d’aconseguir els fins i objectius perseguits per la Federació Catalana d’Aikido. Les comissions de treball poden existir-hi o no però, la seva creació en resultarà sempre una eina bàsica dels principis rectors recollits en aquest document de base fundacional.

 

7.- Reconeixement de graus previs

El respecte i la no discriminació per raó de llinatge, com a uns dels principis rectors de la Federació Catalana d’Aikido, per la idiosincràsia i la llibertat de les línies i escoles de cada casa, es primordial per a la consecució dels valors nominals de cada estudiant. La creació d’un departament específic format per un representant de cada llinatge, o be un departament per cada una de les línies conegudes d’Aikido, permeabilitzarà l’ingrés dels nous membres amb reconeixement dels graus que puguin demostrar i/o documentar.

 

El caràcter del certificat que expedeixi la Federació Catalana d’Aikido serà a títol de Reconeixement de Grau en la Federació Catalana d’Aikido. Per a la seva expedició caldrà la presentació de la història i/o documents acreditatius del aspirant que es determini en cada cas per aquest departament. El departament emetrà un informe on es motivi el reconeixement o la desestimació del grau que es pretengui. Contra la seva resolució hi cap un recurs motivat adreçat al President/a de la federació, qui només haurà de resoldre si les motivacions del departament son aplicables i ajustades als drets i obligacions de l’afiliat que pretén el reconeixement de grau.

 

8.- Plà de carrera de la Federació Catalana d’Aikido

Sense perjudici de lo esmentat en el punt 7, i sense perjudici dels temps marcats per al passi de grau i/o el programa propi de qualsevol dels llinatges en els respectius Dojos, el currículum formatiu oficial de la Federació Catalana d’Aikido ha d’esdevindre en pla de carrera curricular propi, sempre d’acord amb els principis integradors rectors promulgats per la Federació Catalana d’Aikido i el punt 7 d’aquest document de base fundacional.

 

En aquest marc, els instructors amb grau de Shodan, reconegut per la Federació Catalana d’Aikido, tindran llibertat absoluta per examinar i lliurar graus federatius fins a 3 Kyu.

 

Els instructors amb grau de Nidan reconeguts per la Federació Catalana d’Aikido tindran plena llibertat per a lliurar graus federatius fins a 1 Kyu. Aquests documents de reconeixement de grau fins a 1 Kyu seran de format propi d’aquesta federació i amb espais en blanc per tal que l’instructor pugui fer constar el nom del titular, el nom de l’instructor, el grau reconegut, i la data d’expedició. Aquests certificats tindran el cost que la Junta Directiva determini.

 

Els Senseis amb grau de Sandan i següents, reconegut per la Federació Catalana d’Aikido, podran examinar els seus estudiants fins a dos graus per sota del propi. Del resultat de la proba d’examen que es realitzi, el Sensei elevarà a la Federació Catalana d’Aikido un acta del resultat de la prova com a mostra de fidelitat dels coneixements demostrats per l’estudiant. La Federació Catalana d’Aikido, a la vista de l’Acta favorable, expedirà sense discussió el corresponent certificat de reconeixement de Grau Dan a l’estudiant. Aquests certificats tindran el cost que la Junta Directiva determini. El document d’Acta a emplenar pel Sensei serà facilitat per la pròpia Federació Catalana d’Aikido, per tal d’unificar els criteris documentals.

 

La Federació Catalana d’Aikido expedirà un certificat especial d’instructor no oficial a tots aquells estudiants d’Aikido que ho sol·licitin amb grau reconegut per aquesta federació de Shodan i Nidan, i sempre prèvia Acta d’aval d’un Sensei reconegut per la Federació Catalana d’Aikido.

 

La Federació Catalana d’Aikido expedirà un certificat especial d’instructor no oficial a tots aquells estudiants d’Aikido que ho sol·licitin amb grau reconegut per aquesta federació de Sandan o superior sense necessitat de cap més aval tècnic.

 

Aquests certificats tindrà l’única validesa de reconèixer a un instructor d’Aikido en el marc de la Federació Catalana d’Aikido, sense perjudici del reconeixement oficial que escaigui per a l’ensenyança legal de l’Aikido en el territori de Catalunya. Amb aquest reconeixement federatiu, l’instructor i/o Sensei esdevé un actor propi amb capacitat per a lliurar els graus federatius esmentats en els paràgrafs anteriors.

 

Aquells graus que siguin atorgats per Senseis de reconegut prestigi internacional, amb anotació en el respectiu Hombu Dojo, i de registre degudament acreditat amb certificat del Honbu Dojo del seu llinatge, seran objecte de reconeixement amb expedició del Certificat de Reconeixement de Grau d’aquesta federació, amb tots els drets i deures que comporta el seu nou grau en el si d’aquesta Federació Catalana d’Aikido.

 

En el mateix sentit, La Federació Catalana d’Aikido resoldrà el reconeixement de graus meritoris quan un estudiant no pugui realitzar un examen complert per raó d’incapacitat funcional per a realitzar alguna part del seu programa o, fins i tot, la totalitat d’un examen, tal com passa a persones amb problemes d’esquena, de genolls o qualsevol altre de salut que el permet fer una pràctica de l’Aikido fora del comú denominador tècnic. Tots tenim dret a evolucionar, i els instructors i Senseis Federatius han de ser garants de promocionar el principi d’igualtat d’oportunitat promulgat en aquest document.

 

9.- Formes d’Ingrés i permanència de futurs clubs i/o associacions

L’objectiu principal de la Federació Catalana d’Aikido es aplegar la màxima representació de l’Aikido a Catalunya. La base fundacional es un mèrit a defensar i protegir per la salvaguarda de la seva evolució positiva.

 

Per poder formar part de la Junta Directiva, cal una permanència de l’entitat i el seu representat de tres anys seguits d’afiliació.

 

A les Assemblees Generals tindran dret d’accés, veu i vot totes les persones físiques afiliades.

 

10.- Règim disciplinari

En el marc legal català i el estatutari de la Federació Catalana d’Aikido es desenvolupen les faltes lleus, greus i molt greus així com les mesures que s’adoptaran en el cas d’incórrer en qualsevol dels casos. L’acceptació dels firmants d’aquest document de base fundacional condiciona el compromís a ajustar-se a llurs articulats.

 

Aquest acord de base fundacional serà signat en prova de conformitat, compromís i adhesió en el dia assenyalat al peu de cada adscripció en document apart. I en cada full pels membres fundadors per tal de dotar al text de valor d’Acta.

 

A Sabadell a 4 de febrer de 2017

 

© Copyright 2017

Federació Catalana d'Aikido

Tel.

fedecataikido@gmail.com

https://www.facebook.com/federaciocatalanaaikido/